17 March 2012

MALEDIVES MIX


There is the last post from the Maledives. Mix photos made by Nikon or my iPhone. In the top you can see beach party.  

13 March 2012

TURQUOISE SEA AND WHITE SAND


Every dream has got the end. Now I am back in cold Czech. I very miss the Maledives. There weren´t no cars, no roads, no dirty streets... just nature. I didn´t wear my shoes because the sand was everywhere. On the beach I was almost alone - there weren´t so much people. But I thik if you look at pictures, worlds are unnecessary.

Každý sen má svůj konec. Teď jsem zase zpátky ve studených Čechách. Maledivy mi hrozně chybí. Tam nebyla žádná auta, žádné silnice, žádné špinavé uličky... jen příroda. Ani jsem nenosila boty, protože písek byl opravdu všude. Na pláži jsem byla téměř sama, skoro žádní lidé. Ale myslím si, že při pohledu na tyto obrázky jsou slova zbytečná.

11 March 2012

COLORS


This outfit I chose for lunch with my family at sushi bar. The air was very hot so I needed some light, comfortable and little elegant. Shorts are decorated with gold thin belt. I felt in love with the combination of these two colors : mint and pink.

Na oběd v sushi baru, na který jsem šla se svou rodinou jsem zvolila tento outfit. Bylo neskutečné horko, a proto jsem potřebovala něco lehkého, pohodlnho a trochu elegantního. Kraťasy jsou zdobené slabým zlatým páskem. Zamilovala jsem se do této barevné kombinace : mentolové a růžové.

10 March 2012

NEON SHIRT


Tomorrow is the last day of our hliday. I will miss this place so much because in Czech is snow. It´s is really horrible! Today I wore my favourite red bikini and neon yellow shirt which I have bought in New Yorker. When I saw it I knew that I must have it! 

Zítra je poslední den našich prázdnin. Tohle místo mi bude moc chybět, protože v Čechách je sníh. Je to fakt příšerné! Dnes jsem si vzala své oblíbené červené plavky a neonově žlutou košili, kterou jsem koupila v New Yorkeru. Když jsem ji uviděla, jak visí na ramínku, věděla jsem, že ji musím mít.

08 March 2012

BEACH CREATURES


So this week we have got holiday and I´ve gone with my family to the most beautiful place in the world - Maledives. The way was very exhaustive and long. The firs we flow to Dubais airport. I love watching threw the window when the plane is going down. At the airport we had some sushi for a dinner. I needed some energy drink because I was so tired after 5 hours of flight. I drank frappucino from Starbuck (I hate another offee). After two hours we had to changed to the another airplane to Maledives. The second flight was the worse because it was night. I slept only 3 hours. It was about half past 4am of czech time (half past 7am of Maledives time) when we went finally down.

Tento týden mám prázdniny a tak jsme jeli s rodinou na nejnádhernější místo na světě - na Maledivy. Cesta byla velmi vyčepávající a dlouhá. Nejprve jsme letěli na dubajské letiště. Miluju pohled z okénka v letadle, když přistává. Na letišti jsme si dali nějaké sushi k večeři. Potřebovala jsem nějaký energeťák na povzbuzení po pěti-hodinovém letu. Vypila jsem frappucino ze Starbucksu (nesnášim jiné kávy). Po dvou hodinách jsme museli přestoupit do jiného letadla, které letělo na Maledivy. Druhý let byl mnohem horší, protože se letělo přes noc. Spánku jsem se také moc nevěnovala, nanejvýš tři hodiny. Bylo okolo půl čtvrté ráno českého času (půl sedmé ráno místního času), když jsme konečně přistáli.


few days later..

 I was so excited to share with you my trip because I can't even describe how much I love it. I hope you have got as good time as me. Nice weather, beautiful beach, warm sea... It is like a dream. Maybe you think it is boring here but there are many activities which you can do. Scuba diving with small sharks, swimming, water skiing, sunbathing, drinking mojito... :D I love diving because you can escape from the real world. Everything is so different from Czech, and you know how much I love new discoveries : Maledivian beaches are place to see and I for sure encourage you to see it at least once in you life. Well first of all, let's start with the weather, the temperature is great. The air has about 29-35 degrees. The Maledives are full of strange creatures from crabs, very big ants, lizards to some rude birds. The small crabs are really funny. In the first time I was scared but now they are cute. 


Nemohla jsem se dočkat sdílet s vámi zážitky z mého výletu protože opravdu nedokážu říci, jak moc to tu miluju. Doufám, že si užíváte stejně jako já. Hezké počasí, dokonalá pláž, teplé moře... Je to jako ve snu. Možná si myslíte, že je nuda tu být, ale je tu i mnoho aktivit. Potápění s malými žraloky, plavání, vodní lyže, opalování, popíjení mojita... :D Já miluji potápění, protože pod hladinou moře si připadám, že mohu uniknout od skutečného světa. Všechno je tu tak jiné než v Čechách a vy víte, jak moc miluji nové objevy. Přeji vám, abyste Maledivské pláže navštívili alespoň jednou v životě. Nejprve ze všeho začněme s počasím. Teplota vzduchu se pohybuje okolo 29-35°C. Maledivy jsou plné záhadných potvor jako krabů, obrovkých mravenců, ještěrek a drzých ptáků. Malí krabíci jsou fakt srandovní. Nejprve jsem se jich bála, ale teď mi přijdou roztomilí.

03 March 2012

FLOWERS


So holidays are finally here. No school, no alarm clock... We have got holidays for a one week but then I am going to mountains to snowboard. Today I smelt first spring scent. I felt very good to go out without winter jacket or coat. I went to the city with my friend. We had some delicious pancakes for lunch and then it was time for a little afternoon shopping.

Tak konečně jsou tu prázdniny. Žádná škola ani otravný budík... Máme sice týdenní prázdniny, ale potom pojedu ještě na hory na snowboard. Dnes jsem ucítila první vůni jara. Cítila jsem se skvěle bez zimní bundy nebo kabátu. V poledne jsem šla s kamarádkou do města. K obědu jsme si daly vynikající palačinky a poté následovaly menší odpolední nákupy.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...